Nắng xuân đang xế ngoài thành
Bên trong người vắng lặng thinh không nhà
Ủy ban muốn nhận không ra
Toàn là cỏ dại như là đồng hoang

tửu tận tình do tại