Trẻ thơ từ bút phi thường
Văn chương mạt tục xa nguồn đã lâu
Riêng yêu thơ quá nhiệm màu
Cùng non cùng nước đổi trao tinh thần
Khe xanh nước lượn nhà hoang
Hang buồn hoa nở cùng xuân lặng tờ
Trời cao lầu ngọc mịt mờ
Tìm đâu thấy giữa bến bờ trần gian


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)