Vua Thiệu Trị từng sáng tác hai mươi bài thơ mô tả hai mươi cảnh đẹp ở Huế, gọi là Thần kinh nhị thập thắng cảnh, trong tập Thiệu Trị ngự chế thi tập (Tập thơ do vua Thiệu Trị làm ra).