Trang nghiêm trấn ngự dưới trời xanh,
Thắng tích hun đúc chốn đất lành.
Bửu Tướng phô bày đầy rực rỡ,
Kim Cang ẩn chứa trọn uy linh.
Ấy tâm tức Phật vô ngôn giác,
Mà sắc là không nhập định thành.
Trí tuệ thâm sâu thông vạn loại,
Lòng từ trải rộng khắp quần sinh.