Cười việc trống khua giục nở hoa,
Chuyển trời vườn ngự ngát hương xa.
Rực màu phong cảnh như châu ngọc,
Lộng ảnh ao hồ tựa gấm sa.
Đào lý yêu kiều lời chẳng xiết,
Chi lan hương ẩn ý không ngoa.
Nào đâu nếp cũ theo Đường yến,
Chỉ trọng nhân tài tỏ ý ta.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.