Cười việc trống khua giục nở hoa,
Chuyển trời vườn ngự ngát hương xa.
Rực màu phong cảnh như châu ngọc,
Lộng ảnh ao hồ tựa gấm sa.
Đào lý yêu kiều lời chẳng xiết,
Chi lan hương ẩn ý không ngoa.
Nào đâu nếp cũ theo Đường yến,
Chỉ trọng nhân tài tỏ ý ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.