Chống trời cao vút giữa không trung
Bốn phía nguy nga mái chập chùng
Cột thếp sáng ngời màu vân vũ
Cửa son rưc rỡ ánh linh lung
Cảnh sắc bốn bề thường xán lạn
Sơn hà vạn dặm mãi cùng thông
Thầm nghĩ ở cao cần rõ đạo
Cao mà bền vững dáng tôn sùng


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)