第十四景- 天媽鐘聲

高岡古剎鎮前川,
月相常圓自在天。
百八洪聲消百結,
三千世界醒三緣。
噌𠴈午日幽明感,
嘹喨寅宵道味玄。
佛蹟聖功垂海宇,
善因福果普垓埏。

 

Đệ thập tứ cảnh - Thiên Mụ chung thanh

Cao cương cổ sát trấn tiền xuyên,
Nguyệt tướng thường viên tự tại thiên.
Bách bát hồng thanh tiêu bách kết,
Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên.
Tăng hoằng ngọ nhật u minh cảm,
Liêu lượng dần tiêu đạo vị huyền.
Phật tích Thánh công thuỳ hải vũ,
Thiện nhân phúc quả phổ cai diên.


Lời dẫn: “Thiên Mụ tự: Đình độc trừ tinh, sơn xuyên linh sảng. Long bàn hồi thủ dao củng kinh thành, hổ khiếu cao tồn phủ lâm Hương phái. Xiển phát liên hoa chi pháp giới, diệu hàm bối diệp chi chân thuyên. Thiên quyến Thánh nhi triệu cơ, thử địa giáng tường Thần Nữ, Thánh thừa thiên nhi tích phúc, tư sơn doanh kiến Phạm Cung. Cố hữu thị danh, vĩnh lưu thắng tích. Trùng minh Thánh niệm, viên mãn thiện duyên. Đổ bi văn nhi kim bích tăng huy, thính chung hưởng nhi bửu châu giác ngộ.” 天姥寺:亭毒儲精,山川靈爽。龍磻回首遙拱京城,虎嘯高蹲俯臨香派。闡發蓮花之法界,妙含貝葉之真詮。天眷聖而肇基,此地降祥神女,聖承天而錫福,斯山營建梵宮。故有是名,永留勝蹟。重明聖念,圓滿善緣。睹碑文而金碧增輝,聽鐘響而寶州覺悟。 (Chùa Thiên Mụ: Kết ngưng tinh khí, sông núi anh linh. Hùng tráng quay về chốn kinh thành, mạnh mẽ cúi nhìn nơi Hương thuỷ. Mở mang liên hoa đạo pháp, un đúc bối diệp chân thuyên. Trời đoái nghĩ đến Thánh khiến Thần Nữ giáng xuống cho mở mang cơ nghiệp, Thánh nhận mệnh ở trời cho Phạm Cung dựng lên để nhận lãnh phúc duyên. Nên đặt tên chùa, truyền đời thắng tích. Lại bày ý Thánh, trọn vẹn thiện duyên. Đọc văn bia thêm sáng soi đạo pháp, nghe chuông chùa để giác ngộ non sông.)

Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Nhất Phương

Trên bến gò xưa chùa lập ra
Bên trời tự tại mãi Gương Nga
Tiếng ngân trăm tám tan trăm oán
Thế giới ba ngàn giải nợ ba
Chuông động giữa trưa miền tối ám
Kinh gieo canh sớm đạo tăng gia
Truyền công Phật Thánh tràn non nước
Nhân quả ươm lành khắp chốn xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Cao

Gò cao chùa cổ trấn dòng trong,
Như ánh trăng rằm rạng cõi không.
Trăm tám tiếng kình tiêu oán kết,
Ba nghìn cõi tục lắng tơ lòng.
Trưa vang văng vẳng u minh cảm,
Sáng vọng ngân nga đạo vị nồng.
Dấu Phật công thần ban bốn bể,
Nhân lành quả phúc khắp non sông.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Bên sông chùa cổ trấn non tiên,
Lồng lộng trăng soi rạng cảnh thiền.
Trăm tám hồng thanh tiêu oán kết,
Ba ngàn thế giới tỉnh phàm duyên.
Chuông trưa cảm thấu miền u khổ,
Kệ sớm cho hay đạo vị huyền.
Dấu Phật công vua truyền khắp cõi,
Nhơn lành, quả phước trải ngoài biên.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời