Theo phụ hoàng xưa, tuổi tráng niên,
Mà nay cảnh cũ vẫn lưu truyền.
Một dòng suối nhỏ đà đun nóng,
Vạn trượng hơi mờ lại bốc lên.
Phùng Di khiến nước sôi muôn chốn,
Hồi Lộc mang hơi toả khắp miền.
Tạo hoá linh thiêng ban dấu tích,
Nước này đâu hẳn thuốc thiên nhiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.