Ngại chi luyện võ chịu gian nan,
Được mất đầu cần chỉ học Thang.
Xao xác tiếng người vang đỉnh biếc,
Ruổi rong vó ngựa đọng đường quang.
Giúp mùa ngũ cốc bắt tuần lộc,
Lo cảnh tiều phu diệt hổ lang.
Đem lễ dâng lên nơi tẩm điện,
Mê săn chìm đắm việc sao đang.