Đất hiểm trở vùng Cù Đường, Diễm Dự
Khiến kinh tâm vì sóng dữ cát bay
Đừng qua sông, khuyên ông khi gặp mặt
Hãi người đi, đường Thục khó khăn thay

tửu tận tình do tại