Thông Thanh hà, sông Hoài một dòng thẳng
Sóng gió nhiều như thế biết làm sao
Bờ tây bồi khi bờ đông cát lở
Thuyền bắc nhiều thuyền nam chẳng là bao

tửu tận tình do tại