Mấy nhành mai ngậm tuyết,
Trơ ngọn thách trời cao.
Hương thơ nảy tứ đẹp,
Tuyết lạnh chẳng hề sao.
Khẳng khiu cành xuôi ngược,
Tự mang bệnh chuốc sầu.
Gió lùa tăng cốt cách,
Dung dị vẻ thanh cao.