Mua được chú gà gáy sớm mai
Bình thường đâu xá lũ vô tài
Phải nơi núi thẳm hay thôn vắng
Gần sáng gáy cho một loạt dài

tửu tận tình do tại