Đông nam hồ núi là hơn nhất,
Ngàn dặm nhìn không dứt.
Sứ quân mấy bận được về chơi?
Cứ thoả nghiêng bầu tuý luý lại bồi hồi.

Đèn vừa thắp sáng bờ sông cát,
Thuỷ Điệu nhà ai hát.
Đêm tàn gió lặng đã nên về,
Chỉ thấy một dòng trăng ánh tựa lưu ly.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.