Trời Sở ngàn dặm thu trong,
Nước láng liền trời, thu quạnh quẽ.
Mắt ngắm non xa,
Gái búi tóc cao,
Tủi hờn đượm vẻ.
Trời lặn bên lầu,
Chim hồng kêu lẻ.
Giang Nam khách trẻ,
Đem gươm báu ra coi,
Lan can đứng tuốt.
Nhìn non sông,
Ai hiểu ý.

Chớ nói gỏi ngon cá vược,
Mặc gió tây,
Ai về thây kệ.
Hỏi ruộng tìm nhà,
Đáng thẹn những người,
Chàng Lưu chí khí.
Tiếc nỗi ngày trôi,
Gió mưa buồn tẻ,
Cây còn lớn thế.
Muốn nhờ ai,
Đưa khăn hồng, tay áo trả,
Vì anh hùng thấm lệ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.