Muốn bước lên cao để hết sầu
Cái sầu lẽo đẽo cứ theo sau
Đi khắp thấy nơi nơi biến đổi
Bà con tóc trắng cũng đầy đầu

Về chốn cũ
Về đi mau
Vào đời như đám mây trôi nổi
Làm mây bay bất cứ nơi đâu

tửu tận tình do tại