Ngóng đông xa thẳm quê nhà,
Đầm đìa tay áo lệ sa ngắn dài.
Trên ngựa gặp nhau hôm nay,
Nhờ anh gửi nhắn tôi rày bình an.