烏江項羽廟

說著興亡事莫窮,
一杯聊為酹重曈。
殺降背約千年恨,
爭霸圖王一旦空。
雲暗江東愁父老,
月明垓下泣英雄。
幾多蓋世拔山力,
盡在閒華野草中。

 

Ô Giang Hạng Vũ miếu

Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng,
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng đồng.
Sát hàng bội ước thiên niên hận,
Tranh bá đồ vương nhất đán không.
Vân ám Giang Đông sầu phụ lão,
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng.
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực,
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.

 

Dịch nghĩa

Bàn sự hưng vong, là chuyện không cùng,
Vì Trùng đồng mà rưới một chén rượu xuống đất.
Giết kẻ dầu hàng, làm trái điều ước để hận ngàn năm,
Giành nghiệp bá, mưu đồ nghiệp vương, một lúc bằng không.
Mây mờ Giang Đông, làm rầu người già cả,
Trăng soi đất Cai Hạ, than khóc kẻ anh hùng.
Biết bao chí trùm đời, sức nhổ núi,
Đều nằm trong đám hoa dại và cỏ đồng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bàn tới hưng vong việc chẳng cùng,
Rượu thơm hãy tưới viếng Trùng đồng.
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận,
Cướp bá, đồ vương, một sớm không.
Mây khuất Giang Đông, sầu phụ lão,
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng.
"Bạt núi trùm đời" bao chí lực,
Vùi trong cỏ dại với hao hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bàn sự hưng vong chuyện chẳng cùng,
Rượu mời một chén viếng Trùng đồng.
Giết hàng bội ước ngàn năm hận,
Tranh bá đồ vương một lúc không.
Mây phủ Giang Đông sầu mãi lão,
Trăng soi Cai Hạ khóc anh hùng.
Trùm đời bao chí sức dời núi,
Hoa dại nằm trong với cỏ đồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời