27/03/2023 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô Giang Hạng Vũ miếu
烏江項羽廟

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 02:39

 

Nguyên tác

說著興亡事莫窮,
一杯聊為酹重曈。
殺降背約千年恨,
爭霸圖王一旦空。
雲暗江東愁父老,
月明垓下泣英雄。
幾多蓋世拔山力,
盡在閒華野草中。

Phiên âm

Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng,
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng đồng.
Sát hàng bội ước thiên niên hận,
Tranh bá đồ vương nhất đán không.
Vân ám Giang Đông sầu phụ lão,
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng.
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực,
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.

Dịch nghĩa

Bàn sự hưng vong, là chuyện không cùng,
Vì Trùng đồng mà rưới một chén rượu xuống đất.
Giết kẻ dầu hàng, làm trái điều ước để hận ngàn năm,
Giành nghiệp bá, mưu đồ nghiệp vương, một lúc bằng không.
Mây mờ Giang Đông, làm rầu người già cả,
Trăng soi đất Cai Hạ, than khóc kẻ anh hùng.
Biết bao chí trùm đời, sức nhổ núi,
Đều nằm trong đám hoa dại và cỏ đồng.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bàn tới hưng vong việc chẳng cùng,
Rượu thơm hãy tưới viếng Trùng đồng.
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận,
Cướp bá, đồ vương, một sớm không.
Mây khuất Giang Đông, sầu phụ lão,
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng.
"Bạt núi trùm đời" bao chí lực,
Vùi trong cỏ dại với hao hồng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Ô Giang Hạng Vũ miếu