Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 02:58

按洮江路

關河萬里一征衫,
雨伯風師闢瘴嵐。
俗雜冉龐兼𤏡北,
地連鄯善與雲南。
丹心白髮天門九,
碧水青山邊郡三。
我為朝庭訪民瘼,
剗除蠹弊革奸貪。

 

Án Thao Giang lộ

Quan hà vạn lý nhất chính sam,
Vũ bá phong sư tích chướng lam.
Tục tạp Nhiêm Bàng kiêm Bặc Bắc,
Địa liên Thiện Thiện dữ Vân Nam.
Đan tâm bạch phát thiên môn cửu,
Bích thuỷ thanh sơn biên quận tam.
Ngã vị triều đình phỏng dân mịch,
Sản trừ đố tệ, cách gian tham.

 

Dịch nghĩa

Quan hà vạn dặm, một chiếc áo đường trường,
Thần mưa thần gió quét chướng lam.
Phong tục nơi đây còn lẫn với Nhiêm Bàng, Bặc Bắc,
Đất đai tiếp giáp với Thiện Thiện và Vân Nam.
Lòng son, tóc bạc với chín cửa trời,
Nước biếc non xanh nơi ba biên quận.
Ta vì triều đình đến thăm hỏi sự khổ của dân,
Trừ tệ sâu mọt, diệt tệ gian tham.


Theo Việt sử thông giám cương mục, sông Quy Hoá còn gọi là sông Thao Giang, ở phía bắc huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hoá. Không rõ lộ Thao Giang có phải là vùng bao quát cả sông Thao (Giang) hay không.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ruổi rong nghìn dặm bước quan san,
Mưa gió vì ta quét chướng lam.
Tục lẫn Nhiêm Bàng cùng Bặc Bắc,
Đất liền Thiện Thiện với Vân Nam.
Lòng son tóc trắng trời gần gũi,
Nước biếc non xanh tình chứa chan.
Ta giúp triều đình thăm kẻ khốn,
Tiêu trừ sâu mọt, diệt gian tham.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan hà vạn dặm áo quan san,
Thần gió thần mưa quét chướng lam.
Phong tục lẫn Nhiêm Bàng Bặc Bắc,
Đất đai liền Thiện Thiện Vân Nam.
Lòng son chín cửa trời đầu bạc,
Nước biếc ba biên quận núi xanh.
Ta giúp triều đình thăm kẻ khổ,
Trừ sâu tệ mọt diệt gian tham.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dặm nghìn rong ruổi lối quan san
Thần gió thần mưa quét chướng lam
Tục lẫn Nhiêm Bàng cùng Bặc Bắc
Đất liền Thiện Thiện với Vân Nam
Non xanh nước biếc lừng ba quận
Tóc bạc lòng son rạng chín tầng
Vì nước hỏi thăm người khốn khó
Gian tham sâu mọt quyết không dung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan hà vạn dặm quan san,
Thần mưa thần gió quét lam chướng rồi.
Nhiêm Bàng Bặc Bắc giống đời,
Đất đai Thiện Thiện liên đồi Vân Nam.
Lòng son đầu bạc trời xanh,
Ba biên nước biếc quận thành núi xanh.
Triều đình kẻ khổ ta thăm,
Trừ sâu diệt mọt gian tham sạch làu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời