支陵洞

千里巡邊殷鼓鼙,
藩城蠻寨一醯雞。
澗南澗北紅旗轉,
軍後軍前青兕啼。
漊瀨谷深於井底,
支陵關險與天齊。
臨風跋馬高回首,
禁闕岧嶢雲氣西。

 

Chi Lăng động

Thiên lý tuần biên ẩn cổ bề,
Phiên thành man trại nhất ê kê.
Giản nam giản bắc hồng kỳ chuyển,
Quân hậu quân tiền thanh huỷ đề.
Lâu Lại cốc thâm ư tỉnh để,
Chi Lăng quan hiểm dữ thiên tề.
Lâu phong bạt mã cao hồi thủ,
Cấm khuyết thiều nghiêu vân khí tê.

 

Dịch nghĩa

Đi nghìn dặm tuần tra biên giới, trống trận vang ầm,
Thành Phiên, trại Mán bé bằng con sâu.
Phía Nam, phía bắc giòng suối, cờ hồng lay động,
Đằng trước, đằng sau đội quân, trâu rừng rống vang.
Hang Lâu Lại sâu hơn đáy giếng,
Ải Chi Lăng hiểm bằng lên trời.
Trước gió ghì cương ngựa, lên cao ngoảnh đầu nhìn,
Cửa khuyết cao chót vót ở tầng mây phía tây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Nổi trống tuần biên bước dặm ngàn,
Xem tày trùng nhỏ khóm Phiên, Man.
Quạt cờ đồng đội che đầu núi,
Gầm thét ba quân kéo một đoàn.
Lâu Lại hang sâu dò khó tới,
Chi Lăng cửa hiểm vượt khôn toan.
Ngựa dong trước gió nghiêng đầu ngắm,
Cung khuyết mây đài lúc rợp tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn dặm tuần tra ầm trống vang,
Bằng sâu xem bé trại Phiên Man.
Bắc Nam giòng suối cờ lay động,
Sau trước đội quân trâu rống vang.
Lâu Lại hang sâu hơn đáy giếng,
Chi Lăng ải hiểm tựa lên ngàn.
Ghì cương trước gió đầu quay lại,
Cửa khuyết vót cao tây chín tầng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn dặm tuần biên ầm trống trận
Thành Phiên, trại Mán tựa con trùng
Khe nam, khe bắc bóng cờ phất
Quân trước, quân sau tiếng ngựa lồng
Lâu Lại hang sâu như xuống giếng
Chi Lăng ải hiểm tựa lên trăng
Ghì cương trước gió quay đầu ngắm
Cung khuyết đài mây vút mấy tầng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuần tra nghìn dặm trống vang,
Bằng sâu xem nhỏ Phiên Man giặc ngoài.
Bắc Nam khe suối cờ bày,
Đội quân sau trước ngựa đầy hí vang.
Sâu hơn giếng Lâu Lại hang,
Chi Lăng ải hiểm lên ngàn trời cao.
Ghì cương trước gió quay đầu,
Kinh thành ở phía tây cao mây tầng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời