垓下歌

力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何。

 

Cai Hạ ca

Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Thời bất lợi hề Chuy bất thệ.
Chuy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?

 

Dịch nghĩa

Sức bạt núi, khí trùm đời,
Thời không có lợi, ngựa Chuy không chạy.
Chuy không chạy, biết làm sao đây,
Ngu cơ ơi, Ngu cơ ơi, biết làm sao đây?


Bài ca này được chép trong Sử ký phần Hạng Vũ bản kỷHán thư phần Hạng Tịch truyện, sau được Nhạc phủ thi tập xếp vào Cầm khúc ca từ, với tên Lực bạt sơn tháo 力拔山操. Bài này cùng với Đại phong ca 大風歌 của Lưu Bang 劉邦 được coi là hai bài thơ sớm nhất đời Hán làm theo lối Sở từ.

Tháng 12 năm 202 tr.CN, Hạng Vũ đóng binh ở Cai Hạ, binh ít lương hết, bị quân Lưu Bang vây mấy lớp. Một đêm, Hạng Vũ nghe bốn mặt quân Hán hát một khúc ca nước Sở, cảm thấy thế lớn đã mất, uống rượu trong trướng, cảm khái hát khúc ca bi thiết này. Đây chính là bài thơ duy nhất còn lại của Hạng Vũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sức bạt núi chừ, khí trùm đời
Thời chẳng lợi chừ, chuy chẳng ruổi
Chuy chẳng ruổi chừ biết làm sao
Ngu Cơ em ơi, biết làm sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhữ Thành

Sức nhổ núi, khí trùm đời,
Ngựa Truy chùn lại bởi thời không may.
Ngựa chùn, biết tính sao đây?
Ngu Cơ ơi, tính sao đây hỡi nàng?


Bản dịch của Nhữ Thành trong Hạng Vũ bản kỷ (sách Sử ký của Tư Mã Thiên), có thay đổi vài chữ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Sức nhổ núi, khí trùm đời
Vào khi nguy cấp, ngựa thời chẳng đi!
Ngựa chẳng đi! Biết làm chi?
Ngu Cơ nàng hỡi, làm chi bây giờ?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Sức mạnh nhổ núi khí ngút trời
Ngựa chùn bước bởi thời không may
Ngựa sao chùn gối thế này
Nàng Ngu biết tính sao đây hỡi nàng

74.14
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Sức bạt núi chừ, khí trùm đời;
Thời bất lợi chừ, ngựa chẳng dời.
Ngựa chẳng dời chừ, biết làm sao?
Nàng Ngu, nàng Ngu, phải thế nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
44.00
Trả lời