Khói lầu Củng Cực quấn chòm cây,
Lữ khách, năm tàn, vẫn ở đây.
Thương ngựa nhà ai bên máng cỏ,
Hý hoài trong tiếng gió chiều bay.