Lữ khách sầu xuân đọng,
Trên sông nắng tái hồi.
Sáng, Phần Thuỷ vừa tới,
Chiều, cầu đá nghẽn rồi!
Tản bộ nghe gió vẳng,
Mặt nước tròn sương rơi.
Tiếng người lặng bốn ngả,
Sao Hôm xa góc trời.