Bờ sông tạm neo thuyền,
Nước ngược chảy liên miên.
Tiếng nước reo bên gối,
Màu mưa toả khắp hiên.
Mây múa trên non thẳm,
Gió đàn trong lá chen.
Thấp thoáng nơi cao thấp,
Hoa vẫn lạnh y nguyên.