蘇江飲馬

城東一帶是蘇江,
飲馬歸來氣未降。
臨水聯翻迴玉勒,
吸泉飄逸縱青鬃。
負圖勝事徵麟角,
誇澗良才見駿厖。
藻鎮若非逢伯樂,
監車誰為辨無雙。

 

Tô giang ẩm mã

Thành đông nhất đái thị Tô giang,
Ẩm mã quy lai khí vị hàng.
Lâm thuỷ liên phiên hồi ngọc lặc,
Hấp tuyền phiêu dật túng thanh tông.
Phụ đồ thắng sự trưng lân giốc,
Khoa giản lương tài kiến tuấn bàng.
Tảo trấn nhược phi phùng Bá Nhạc,
Giám xa thuỳ vị biện vô song.

 

Dịch nghĩa

Một dải phía đông Kinh thành là sông Tô Lịch,
Cho ngựa uống nước xong quay về mà chí khí vẫn còn chưa nguôi.
Xuống sông mà vẫn không chịu ghìm cương ngọc,
Uống nước sông mà vẫn hăng hái dựng lông bờm.
Việc hay đợi sức, há để tỏ rõ là loài quý hiếm,
Nhảy qua khe nước thể hiện mình là ngựa hay.
Nếu trong trấn không gặp được Bá Nhạc,
Xem xét ngựa kéo xe mấy ai đã phân biệt được đó là loài ngựa quý vô song.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]