Ngàn vạn núi quẩn quanh trước mắt
Sắc thu lan trời trắng nhạn bay
Nến tan mây lớp lớp dày
Giếng vàng rụng hết lá cây ngô đồng
Bên nhau mà cách nghìn trùng
Để người nhớ mãi đêm chung vui nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.