Hứng vẫn còn tuy ca tiệc dứt
Dòng nước xanh bức rức dưới cầu
Hoa mai rung nhuỵ sóng sâu
Gió xuyên áo lụa thêm bao lạnh lùng
Về quê xin bớt nhớ mong
Hãy vui cho hết vui chung đêm này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.