Ngày đã tàn lên cao hứng khởi
Lầu hồng nay người vợi vợi xa
Gió tây mãi miết thổi qua
Một vầng trăng khuyết sương nhoà ngoài song
Say chìm trong giấc hư không
Viện thâm nguyệt điểm lạnh lùng hồ xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.