Mưa chưa tạnh về đây sắp muộn
Sương nhẹ bay gió cuốn trước lầu
Bên hoa oanh hót xôn xao
Bài ca "Thuỷ điệu" nhập vào hồn say
Chén nâng mời mọc vơi đầy
Ai người tiệc ấy tình hây hây bừng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.