Cây thu đỏ sương rền đầu núi
Vén rèm châu, lầu cuối thạch nham
Hận vì mây trắng điệp trùng
Lá vàng sương ám rùng rùng gió thu
Nghe chừng biên khúc Lương Châu
Vang từ tiếng địch gợi sầu nhà ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.