Hoa mai rụng tân xuân sau viện
Cảnh vật xưa đổi biến vô tình ?
Khúc trì sóng lặng băng sinh
Cỏ chưa xanh mướt cũng nghinh du thuyền
Lên cao phóng mắt nhìn quanh
Lan can cùng tựa ngắm vành trăng lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.