Trong mơ khóc đối đấng Kim Tiên,
Cầu giúp thần công dứt nghiệp duyên.
Phẩm thấp hoa hèn âu mãn nguyện,
Khỏi nơi sinh tử khổ triền miên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)