Lên lầu mơ hưởng cõi trường xuân,
Nơi ác vàng sa, ráng đỏ bừng!
Cảm đấng cha lành thương trẻ dại,
Cánh bèo mãi lạc bến trầm luân!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)