Nhật lặn trời Tây sáng tử hà,
Hồ tâm trong suốt hiện liên hoa.
Ngẩng đầu lối thẳng miền quê đó,
Ai bảo mười muôn cõi cách xa?


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)