Ơn trên ưu lão được ưu nhàn,
Danh giá thêm lừng cửa thế quan.
Áo gấm thủ hoa rung tử lý,
Túi thơ họp bậu kết hương san.
Vườn xuân đủng đỉnh người Tây Nhạc,
Kho nguyệt thừa lưa khách Vị Bàn.
Bình cách đã đành cao tuế nguyệt,
Hạc hoang đường xá hỏi tu an.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Mừng Đặng quốc lão.

Đặng quốc lão tức Đặng Đình Tướng.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008