Hành tàng đã xứng chữ duy hiền,
Cân nhắc đâu phen quốc lão tiên.
Lộc nước ân triêm trùng điệp thế,
Công nhà phúc ấm vạn dư niên.
Phụ phan đã toại duyên kỳ ngộ,
Tiêu sái càng cao giá lưỡng biên.
Nghị tự giao tu lòng phỉ ước,
Thái bình minh hiệu ấy là nguyền.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Trịnh Đạc, Trịnh Quán cùng làm một bài thơ Nôm, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008