Cung tên chí thoả rén về nhàn,
Mừng đã trời xanh vượt bể quan.
Mây thuỵ dịp lồng rèm Hán điện,
Cỏ chi rày đượm áo Thương san.
Ái ưu mảng học người Cư Lạc,
Huân nghiệp dầu so khách đá Bàn.
Lĩnh Chúc cao sông Xá rộng,
Đồng hưu hỡi hỡi tạc thư đan.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Tham tụng Công bộ Thượng thư Tri trung thư giám Nghĩa Sơn bá Đàm Công Hiệu hoạ mừng một bài thơ Nôm”, hoạ thơ Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) gửi các bạn đồng liêu khi bãi quan về trí sĩ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]