Tri chỉ lề noi đấng thánh hiền,
Động tiên mừng được giá tiền tiên.
Lòng đan khắn khắn gìn mưu quốc,
Tóc bạc phơ phơ luyện dẫn niên.
Khoán nước sơn hà duyên hữu tố,
Kho trời phong nguyệt thú vô biên.
Hữu cung ghi tạc lời kim thạch,
Hương lửa duyên xưa đã vẹn nguyền.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Trịnh Lân mừng một bài thơ, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008