Đạt tôn gồm được đấu tiên hiền,
Thong thả Hương Sơn kết bạn tiên.
Văn võ hoạ hai vời Lý tướng,
Lệ côn từng mấy giá Bùi niên.
Luân thư chiếm chiếm vâng thần bệ,
Thọ thái làu làu dã đẩu biên.
Doành trí ngàn nhân tuy đắc thú,
Ái ưu mựa khoái nẻo sơ nguyền.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Đặc tứ thiếu phó Gia quận công Trịnh Lân lại tặng một bài, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008