Tuổi cao trí sự đã thanh nhàn,
Mừng nỗi xưa sau vẹn tiết quan.
Chén chúc tử hà lồng hạo nguyệt,
Thơ ngâm bạch tuyết ánh thương san.
Lừa khi hứng cảnh giong ngàn bá,
Thuyền thửa chơi trăng tựa độ bàn.
Tuy thú giang hồ lòng phượng khuyết,
Áì ưu hằng tạc chữ tâm đan.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Trấn thủ Sơn Nam, Trung dũng quan doanh, Phụ quốc công thần, Bắc quân Đô đốc phủ Hữu đô đốc, Thự phủ sự, Thiếu phó Gia quận công mừng một bài thơ Nôm”, hoạ thơ Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) gửi các bạn đồng liêu khi bãi quan về trí sĩ.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008