Trải xem kim cổ đấng danh hiền,
Nẩy nẩy đà vời lục địa tiên.
Phong độ xứng cân âu nhất đẳng,
Sự công ghi tạc chỉn đa niên.
Kinh quyền trong vẹn đường dung chúng,
Danh vọng ngoài gồm sức bị biên.
Nay tiệc kỳ anh vầy thắng hội,
Thái bình ngưỡng chúc toại lòng nguyền.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Thuỳ mừng một bài thơ Nôm, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008