Kìa lời tương ngộ chữ đồng tâm,
Sau trước đinh ninh vốn dốc cầm.
Vó ký ruổi rong đường gấp dặm,
Tăm côn vùng vẫy nước nghìn tầm.
Nghĩa thần khâm nhược nào từng khuấy,
Cầu sự khang tai hơi lẫn ngâm.
Tri chỉ đành hay quân tử trí,
Gương trong chẳng mảy trần xâm.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả, được làm khi ban tước quận công cho Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735).

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008