Hậu dân có ý xuống sinh hiền,
Vùng vẫy Doanh Châu ấy cõi tiên.
Kình khí khăng khăng gìn trúc tiết,
Hà linh dặc dặc hưởng thiên niên.
Kỳ phùng hội cả đền sơ chí,
Tri túc câu mầu chép toạ biên.
Khuê đầu nhặt vàng ân thượng xỉ,
Lệnh danh trọn vẹn ắt như nguyền.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Trịnh Quán mừng một bài thơ Nôm, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008