Điệu thơ nghĩ đã xác như vờ,
Thổ vật ơn nay lại gửi đưa.
Nhắn nhụi của nhà ngon đã biết,
Kênh càng giống bể mĩ qua ưa.
Hoà canh đòi bữa nhà thêm trọng,
Giải tửu nhiều phen khách được nhờ.
Một mớ còn xem hơn chín vạc,
Huống chi số đã kể trăm thừa.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Đặng quốc lão tặng sản vật nên mừng.

Đặng quốc lão tức Đặng Đình Tướng.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008