Tựa danh quốc lão đối hiển hoà,
Thiêm chút trọng danh mính thật thà.
Đồng nội hiềm chăng bò lại cỏ,
Chợ trưa khôn chác rượu nồng hoa.
Noi lời hẹn cũ phô ơn chúa,
Theo thói dân quê tạm cửa nhà.
Quang nghĩa anh em cười mặc chịu,
Vậy cho rắn, bạn bảy mươi ta.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Lại mừng Đặng quốc lão.

Đặng quốc lão tức Đặng Đình Tướng.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008