Ơn chúa may đà vẹn đạo tôi,
Non xanh nước biếc tháng ngày rồi.
Bẻ hoa nếm rượu khi xuân sớm,
Bừa nguyệt trồng lan buổi nắng oi.
Sân mặc lá thu dầu gió quét,
Cửa song then trúc mặc trăng soi.
Thị phi thế sự tai đà gác,
Chút chạnh trong niềm chểnh mảng thôi.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tự thuật sau khi nghỉ hưu.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008