Công thành danh vẹn mở lề nhàn,
Vui thấy đương triều quốc lão quan.
Áo gấm chưng lừng hương Bắc khuyết,
Xe bồ lần lữa cảnh Nam san.
Rượu khi lộc thánh vầy doành Tứ,
Cờ thủa vui tiên nhậm đá Bàn.
Trải tiệc kỳ anh cho phi ước,
Tiết lành sớm lại hội đền đan.


Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với lời dẫn “Hoà Hậu quận doanh, Trung quân Đô đốc phủ Tả đô đốc, Chưởng phủ sự, Phó đô tướng Đại tư không Tuyên quận công Trịnh Quán mừng một bài Nôm”, hoạ thơ Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) gửi các bạn đồng liêu khi bãi quan về trí sĩ.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008