Thiên chân leo lẻo cảnh phong quang,
Ấn ngọc phô kinh buổi vãn lương.
Thuyền chứa nguyệt đài ngần ánh tuyết,
Viện lồng hoa điệp biếc ngần sương.
Sen xanh in trúc lung lay nguyệt,
Vầng biếc hoa mai phảng phất hương.
Tiên giới thế này màu vị thú,
Vườn chi đất tĩnh cảnh nghiêm trang.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001