15/08/2022 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Đặng quốc lão

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 22:47

 

Ơn trên ưu lão được ưu nhàn,
Danh giá thêm lừng cửa thế quan.
Áo gấm thủ hoa rung tử lý[1],
Túi thơ họp bậu[2] kết hương san.
Vườn xuân đủng đỉnh người Tây Nhạc,
Kho nguyệt thừa lưa[3] khách Vị Bàn[4].
Bình cách[5] đã đành cao tuế nguyệt,
Hạc hoang đường xá hỏi tu an.
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Mừng Đặng quốc lão.

Đặng quốc lão tức Đặng Đình Tướng.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Chỉ chốn quê hương.
[2] Bầu bạn.
[3] No đủ, sung túc, dư dật.
[4] Tức đá Bàn Khê ở sông Vị, nói việc Nghiêm Quang đời Đông Hán về ở ẩn tại đây.
[5] Chỉ tuổi tác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Hạ Đặng quốc lão